VETENSKAPLIG GRUND

Kognitiv neurovetenskap är startpunkten för forskningen bakom våra produkter.

Forskningen bakom Vektor

Forskning visar att det finns en naturlig koppling mellan taluppfattning och rumsuppfattning. Med en tallinje kopplas tal till en plats i rummet. Differensen mellan tal motsvaras då också av en fysisk längd.
Att använda en tallinje är därför ett naturligt och effektivt sätt att lära sig om tal och aritmetik, vilket också visats av flera olika forskargrupper (ref 7-9). Genom att använda tallinjen får barn en bra start att bygga framtida matematikinlärning på.

Mer generella kognitiva förmågor är också viktiga för matematik, såsom problemlösning, spatiala förmågor och arbetsminne (ref 1-3). I Vektor är därför även dessa element inkluderade i en kombinerad matematisk - och kognitiv träning. Att förbättra arbetsminnet har i sig även ett eget värde. Barn som förbättrar sitt arbetsminne genom träning blir till exempel bättre på att komma ihåg instruktioner och får förbättrad uppmärksamhet i vardagssituationer (ref 4-6).  

Medan traditionell utbildning lär ur fakta, ger Vektor varje individ rätt förutsättningar för att lättare kunna lära sig och lösa probelm.

Flera studier har visat att träning med hjälp av tallinjen är effektivt (ref 7-9). I en ny studie på Karolinska Institutet inkluderade man 286 sexåringar, varav hälften tränade med Vektor under 8 veckor, och hälften var i en kontrollgrupp som fick träna läsförståelse med hjälp av en annan app (ref 10). Barnen som tränade med Vektor fick en signifikant förbättring på tre olika matematiska test som inte var inkluderade i träningsprogrammet, jämfört med kontrollgruppen. Den största förbättringen såg man hos den grupp som tränade med en kombination av och arbetsminnes- och tallinjeövningar i Vektor. Denna grupp förbättrades 0.7 standardavvikelser i matematik, vilket ungefär motsvarar den förbättring man normalt ser under ett helt år för barn i den åldern. Samma grupp förbättrades även 1 standardavvikelse på arbetsminnesuppgifter.

Böcker.

Klingberg, T. Hjärna, gener och jävlar anamma. Natur Kultur Akademisk [2016].
Klingberg, T. Den lärande hjärnan. Natur Kultur Akademisk [2011].

Artiklar om kopplingen mellan arbetsminne, problemlösningsförmåga och matematik.

1. Geary, D.C. Cognitive predictors of achievement growth in mathematics: a 5-year longitudinal study. Developmental Psychology 47, 1539-1552 (2011).
2. Dumontheil, I. & Klingberg, T. Brain Activity during a Visuospatial Working Memory Task Predicts Arithmetical Performance 2 Years Later. Cerebral Cortex (2011).
3. Gathercole, S.E., Pickering, S.J., Knight, C.; Stegmann, Z. Working memory skills and educational attainment: Evidence from national curriculum assessments at 7 and 14 years of age. Applied Cognitive Psychology 18, 1-16 (2003).

Artiklar om effekten av arbetsminnesträning.

4. Bergman-Nutley, S. & Klingberg, T. Effect of working memory training on working memory, arithmetic and following instructions. Psychological Research 78, 869-877 (2014).
5. Klingberg, T. Training and plasticity of working memory. Trends Cogn Sci. 14, 317-324 (2010).
6. Spencer-Smith, M. & Klingberg, T. Benefits of a working memory training program for inattention in daily life: a systematic review and meta-analysis. PloS One 10, e0119522 (2015).

Artiklar om träning med hjälp av tallinjen.

7. Kaser, T., et al. Design and evaluation of the computer-based training program Calcularis for enhancing numerical cognition. Frontiers in Psychology 4, 489 (2013).
8. Kucian, K., et al. Mental number line training in children with developmental dyscalculia. Neuroimage 57, 782-795 (2011).
9. Link, T.M., K; Huber, S.; Fischer, U.; Nuerk, H-C. Walk the number line - An embodied training of numerical concepts. Trends in Neuroscience and Education 2, 74-84 (2013).

10. Behavior and Neuroimaging at Baseline Predict Individual Response to Combined Mathematical and Working Memory Training in Children (2016) Nemmi, F., Helander, E., Helenius, O., Almeida, R., Hassler, M., Räsänen, P., Klingberg, T. Developmental Cognitive Neuroscience.


 

WordPress Image Lightbox Plugin